การส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษา : การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “Mass Communication in Japan : การสื่อสารมวลชนในประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย HB7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้ามาที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทรศัพท์ 053-943284 หรือทางอีเมล cmujapancenter@gmail.com ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เพื่อการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝากความคิดเห็น ...