“โรบินสันสานฝันให้น้อง 86 ฝันให้ 86 โรงเรียน” รอบคัดเลือก ภาคเหนือ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 : โรบินสัน สาขาเชียงใหม่ ได้จัดทำการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ  “โรบินสันสานฝันให้น้อง 86 ฝันให้ 86 โรงเรียน” โดยมีโรงเรียนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับคัดเลือก ในเขตภาคเหนือทั้งหมด 5 โรงเรียน   ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรงเรียนกว่า 2,000 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับงบสนับสนุนด้านการศึกษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเติมเต็มด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ และยกระดับการศึกษาของเยาวชนไทยให้ได้มาตราฐานทัดเทียมมากยิ่งขึ้น เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป โดยถือเป็นหนึ่งในปณิธานการตอบแทนสังคมแบบยั่งยืนของ “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” โดยมี คุณสันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์, ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา , คุณศรีสุดา ชวชาติ  เจ้าของ และผู้ดำเนินรายการวิทยุ Mass F.M. และรายการทีวี “ร่มธรรม ร่มใจ” ,  อาจารย์สวาท  จันทร์ทะเล  ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปางแฟน ,  คุณรังสิยาพร  วงค์ชมภู     หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการช่อง WETV Channel (WETV เคเบิลทีวีเชียงใหม่) , และคุณกุหลาบ  กาญจนเจริญกุล      ผู้จัดการฝ่ายธุรการ โรบินสัน สาขาเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ

Related Posts