พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา จัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ที่ได้สร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 18.30 น. ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ที่ได้สร้างบ้านแปงเมืองเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองสืบชั่วลูกหลายมาจนถึงปัจจุบันนี้ และเป็นการแสดงความเคารพสักการะเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองอีกด้วย โดยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการเคลื่อนขบวนเครื่องสักการะจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาตามถนนสุเทพ จนสิ้นสุดที่บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ภายในวัดสวนดอกพระอารามหลวง จากนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ทยอยกันเข้าไปถวายเครื่องสักการะ จากนั้น มีการแสดงแสงสีเสียงตำนานนครเชียงใหม่จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดเชียงใหม่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาอีกด้วย

กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เป็นกู่ที่บรรจุอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่และพระญาติวงศ์ในสายสกุล แต่เดิมประดิษฐานบริเวณข่วงเมรุหรือตลาดวโรรส ซึ่งเป็นสนามโล่งไว้ใช้เผาพระศพของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ถ้าเทียบกับกรุงเทพมหานคร ก็คือทุ่งพระเมรุหรือสนามหลวงในปัจจุบัน และเมื่อเผาแล้วก็จะสร้างกู่หรืออัฐิขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการย้ายมารวมไว้ในที่แห่งเดียว ณ บริเวณวัดสวนดอกพระอารามหลวง โดยพระดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อปี พ.ศ. 2452

Related Posts