เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @เชียงใหม่ ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ภายใต้ “โครงการจัดงานเที่ยวไทย ๕ ภาค” โดยจัดขึ้นในพื้นที่ ๕ จังหวัดท่องเที่ยวหลักได้แก่ อุดรธานี เชียงใหม่ ระยอง สงขลา เพชรบุรี ตามลำดับ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว ๕ ภูมิภาค สนใจเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการใน ๕ ภูมิภาค มีช่องทางในการขายและมีโอกาสพบปะเจรจาซื้อขายระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรม Trade Meet และงาน Consumer Fair เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการการท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง พร้อมกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้ง ๕ ภาค สำหรับการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวไทย ๕ ภาค” ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  ฯลฯ

 

Related Posts