นิทรรศการ/กิจกรรม เดือน มีนาคม – เมษายน 2556

Oriental Beat and Soul

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิใจเสนอ การแสดงดนตรีประจำปีของวงช้างสะตน วงดนตรีล้านนาร่วมสมัย
กับการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับศิลปินรับเชิญ จากประเทศเกาหลีใต้ วู มิน ยอง นักตีกลองเกาหลี
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 19.00-20.30 น.
ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัตรราคา 200 บาท, นักเรียน นักศึกษา 150 บาท
ติดต่อจองบัตรได้ที่ 053-944-817-8
ศิลปนิพนธ์ 2013
นิทรรศการผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์และศิลปะไทย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม  2556  เปิดนิทรรศการวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.30 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2555
ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 29  มีนาคม 2556
เปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 น.
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับเด็กภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2556
วันที่ 11-22 มีนาคม 2556
ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ และมีกิจกรรมเสริม…ปัญญาที่จะช่วยหล่อหลอมให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม โดยเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 5-12 ปี เข้ารับการฝึกอบรมศิลปะ 6 หลักสูตร ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,200.- บาท ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.
2. หลักสูตรศิลปะประยุกต์ ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
3. หลักสูตร Graphic and Animation ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
4. หลักสูตรการเต้น Modern Jazz & Ballet ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
5. หลักสูตรยิมนาสติกลีลา ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรพิเศษ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-944805, 053-944859,053-944833หรือ http://www.finearts.cmu.ac.th/ดูเพิ่มเติม
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2556
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 ของพระนิสิตและคฤหัสถ์รุ่นแรก ที่ศึกษาในสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมงคล วิทยาเขตเชียงใหม่
วันที่ 5-30 เมษายน 2556
ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องในโอกาสครบ 9 ปี สุวรรณภูมิแกลอรี่
ภูมิใจเสนอ นิทรรศการผลงานจิตรกรรมของศิลปินชาวพม่า Lu Min
เมษายน 2556
ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการฯ โทรศัพท์ / โทรสาร  053-218280  , 053-944830 ผู้ส่งข่าว พจวรรณ พันธ์จินดา
โปรดติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/CMUartcenter

 

Related Posts