ททท.เชิญชวนเที่ยว “งานชะป๊ะของดีดอยสะเก็ด”

อำเภอดอยสะเก็ด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดอยสะเก็ดกำหนดจัดงาน “ชะป๊ะของดีดอยสะเก็ด” ขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ  โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อนำเอาของดีของเด่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนออกมาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งการสาธิต จำหน่าย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอดอยสะเก็ดที่ท่านยังไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัส โดยมีพิธีเปิดงานวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ศกนี้

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ปีนี้จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นปีที่ ๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการพัฒนาตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำเสนอขายสินค้าต่อผู้ซื้อโดยตรง เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น กิจกรรมของงานประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม  การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ อาทิ กาแฟ ใบชา และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์จักสาน  ที่บ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวอำเภอดอยสะเก็ด และกิจกรรมสันทนาการ อาทิ ประกวดธิดาดอยสะเก็ด ประกวดแม่เฮือนงาม เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี


อำเภอดอยสะเก็ดยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีโบราณสถานอันเก่าแก่อารยธรรมเก่าแก่อยู่หลายแห่ง รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวดอยสะเก็ด เช่น ชนพื้นเมืองดั้งเดิมไทลื้อ นอกจากนี้ ยังมี แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ สวนทวีชล วัดพระธาตุดอยสะเก็ด และศูนย์เรียนรู้บ้านไทลื้อเมืองลวงใต้ และวัดรังสีสุทธาวาส (วัดลวงใต้)


ผู้อำนวยการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๖ เป็นการขยายตลาดของชุมชนระหว่างผู้ซี้อกับผู้ขายโดยตรง และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด โทร ๐ ๕๓๔๙ ๕๗๘๑ หรือที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๗ ๖๑๔๐ – ๒ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Relate Posts :