การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ตอกย้ำจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยการจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์เชียงใหม่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Chiang Mai Go Green ) ให้กับเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ๔ โรงเรียน จำนวน ๘๐ คน ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  เส้นทาง ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ –  ชมสวนพฤกษ์ศาสตร์และพันธุ์ไม้หายากสวนทวีชล ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านเราน่าอยู่และยังคงอยู่อย่างสวยงามต่อไป โดยนำหลักคิดไปสู่การปฎิบัติเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นายวิสูตร  บัวชุม  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การที่สร้างและปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักและความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวในถิ่นฐานบ้านเกิด ถือเป็นเรื่องที่สำคัญโดยผ่านกิจกรรมหลากหลายที่แต่ละคนเลือกทำได้ตามความสมัครใจ เป็นการสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวในการดูแลโลกใบนี้ ด้วยจิตอาสา พาโลกสดใส และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ททท.เน้นย้ำการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การฟังบรรยายสรุปการเข้าชมการสาธิตและร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของศุนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการเรียนรู้แบบท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์(Creative Tourism)ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้เยาวชนจะได้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์และพันธุ์ไม้หายากในบริเวณสวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด ก่อนที่จะบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการเรียนรู้ถึงรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ Chiang Mai Go Green  ททท.คาดหวังว่าเยาวชนคงได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ เพราะนอกจากเน้นในเรื่องการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยความ  เข้าใจ สำนึก สร้างสรรค์ ด้วยกัน ด้วยหัวใจ ตามแนวทางของ ททท.กับการท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่  โทรศัพท์ (๐๕๓)๒๗๖๑๔๐ – ๒ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ฝากความคิดเห็น ...