ต.เหมืองแก้ว เชิญเที่ยวงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 13

งานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แสดงและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพราะตำบลเหมืองแก้ว เป็นพื้นที่ที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ข้าว พืชไร่ ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ จึงจำเป็นที่เกษตรกรจะได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพิ่มผลผลิต การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ การผลิตพืชปลอดภัยและพืชผักอินทรีย์ ตอบสนองตลาด ตอบสนองสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้สู่ชุมชนและครอบครัว นายไกร บุญมาเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้วกล่าวว่า งานดังกล่าวจัดปีนี้เป็นปีที่ 13 แล้ว เป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลเหมืองแก้วซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชผักและดอกไม้ที่ทำรายได้เข้าจังหวัดเชียงใหม่ปีละจำนวนมาก โดยส่งขายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการทางการเกษตร และนิทรรศการวิชาการ การประกวดไม้ดอก พืชผัก ประกวดจัดกระเช้าผักผลไม้ ประกวดส้มตำลีลา และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของตำบล มีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

Related Posts