ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ผลักดัน เรื่อง ขนส่งมวลชนเชียงใหม่

ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ผลักดัน เรื่อง ขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ผ่านสภาพลเมือง มองว่า ระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองเชียงใหม่ ยังเป็นปัญหาอยู่มาก ต้องมีเวทีให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น

งานรณรงค์ 120 วันร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มหานคร ครบกำหนดหมดวาระในวันที่ 27 มกราคม 2556 ซึ่งตลอด 120 วันที่ผ่านมา ได้มีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อน ช่วยกันจัดกิจกรรมทั้งเดินรณรงค์รอบคูเมืองทุกวัน เปิดห้องเรียนเชียงใหม่มหานครเรียนรู้ประเด็นปัญหาและการทำงานต่างๆ รวม 17 ประเด็น เช่น ด้านการเมือง การศึกษา สุขภาพ ทรัพยากร แรงงาน และการท่องเที่ยว เป็นต้น และในวันสุดท้าย จึงได้มีการจัดสภาพลเมืองขึ้นเป็นการปิดห้องเรียนเชียงใหม่มหานคร เปิดปฏิบัติการสภาพลเมือง ซึ่งวาระที่ถูกเลือกมาใช้ในการทดลองปฏิบัติการสภาพลเมือง คือ เรื่องขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่

นายไพสิฐ พานิชกุล อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เมืองขนาดใหญ่เช่นเมืองเชียงใหม่ที่มีคนเข้าออกเป็นล้านคนต่อวัน ระบบการออกแบบขนส่งมวลชน พื้นที่ผังเมือง การขาดรถสาธารณะ ยังเป็นปัญหา มีการพยายามแก้ไข แต่ยังติดขัดในหลายด้าน ทั้งการเมือง หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญ คือ ไม่มีเวทีให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ทั้งที่ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น การกระจุกตัวของโรงเรียนในเขตเมือง ผู้ปกครองต้องใช้รถส่วนตัวรับ-ส่ง ทำให้การจราจรติดขัด การเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทาง ได้แก่ การเตรียมสร้างคอนโดมิเนียมในเขตเมืองอีกกว่า 160 แห่ง เตรียมสร้างห้างสรรพสินค้าอีก 3-4 แห่ง และไม่มีการจัดเตรียมรองรับที่จอดรถหรือระบบขนส่งที่ดี ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องการลงทุน ไม่คำนึงถึงผลกระทบ ลักษณะเช่นนี้ ต้องมีการเปิดเวทีให้กับประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ในการบริหารจัดการบ้านเมือง ซึ่งประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 10,000 รายชื่อ ถือเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในส่วนร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่จัดการตนเองให้เคยยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ไปแล้ว ครั้งมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือตอบกลับว่ากำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา

Related Posts