ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการญี่ปุ่นศึกษา “(แผ่นดิน)ไหว อยู่ ได้ : ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเป

ด้วยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงวิชาการญี่ปุ่นศึกษาในหัวข้อ “(แผ่นดิน)ไหว อยู่ ได้ : ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง”  ในวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานที่ : ห้องบรรยาย 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น  และใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังหน่วยงาน บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

อนึ่ง ขอความกรุณาผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วม พร้อมรายชื่อมายังศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาทาง อีเมล cmujapancenter@gmail.com หรือโทรศัพท์ 053-943284 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556 เพื่อการเตรียมการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Related Posts