นายทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นายทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 โดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือ บนรถ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญของประกาศ คือ ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง และ รถ ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก คือ ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง รวมทั้งรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ตั้งแต่สามล้อขึ้นไปทุกชนิด ห้ามมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งที่เป็นผู้ขับขี่และขณะโดยสาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งสายหลักและสายรอง รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเมาสุรา การทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งเป็นผลกระทบในขณะหรือหลังการดื่มสุราทั้งสิ้น โดยผู้กระทำผิดตามประกาศฉบับนี้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีโทษความผิดเป็นรายบุคคล

สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2556 นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในการเฝ้าระวังแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประชาสัมพันธ์และตรวจตามจุดต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายต่อไป

Related Posts