หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 150 ปี วันประสูติและครบ 50 ปี บุคคลสำคัญของโลก ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555

ในโอกาสครบ 150 ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและครบรอบ 50 ปีที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสหประชาชาติหรือ UNESCO ได้ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2505 เพื่อแสดงพระราชประวัติการดำรงชีวิตซึ่งดำรงไว้ในคุณธรรม และผลงานที่หลากหลาย บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน สร้างจิตสำนึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และตระหนักถึงความสามัคคีปรองดองของคนไทย สร้างภาพพจน์ใหม่ ๆของข้าราชการ ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกสาธารณะให้แก่เยาวชน โดยจัดนิทรรศการ 3 ครั้ง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่ม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2405 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อปี 2472 ทรงเป็นที่วางพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างสูง ผลงานของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันสูง เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกยุคทุกสมัย ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ บ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ฝากความคิดเห็น ...