งานนิทรรศการศิลปกรรม สล่าล้านนาร่วมสมัย “สืบฮีต สานฮอย สล่าล้านนา”

ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดนิทรรศการศิลปกรรม สล่าล้านนาร่วมสมัย ในงาน “สืบฮีต สานฮอย สล่าล้านนา”  บริเวณ ชั้น 2  โซนนอร์ทเทิร์น วิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2555
ในงานมีการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวัฒนธรรมล้านนามากมาย อันประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, สื่อประสม และงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัย จำนวน ๑๒๐ ชิ้น ผลงานโดยสล่าล้านนาผู้มีชื่อเสียงกว่า 40 ท่าน อาทิ แปลก กิจเฟื่องฟู,  สนั่น แก้วตา, ธนกร ไชยจินดา, พรชัย ใจมา, นพดล คำมูล, สมเพชร มโนริน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของชาวล้านนาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

Related Posts