โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือทดสอบตลาดยกระดับสู่ธุรกิจ SMEs

กิจกรรมนำสินค้าและผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทดสอบตลาดในประเทศ ครั้งที่ ๑...