AIS ผนึกภาคเอกชนร่วมกับสถาบันระดับโลก จัดสัมมนา ACADEMY for THAIS เพื่อเพิ่มองค์ความรู้โลกดิจิทัลให้คนไทย ส่งเสริมศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ

3 ตุลาคม 2561: AIS Academy จัดสัมมนา ACADEMY for THAIS รวบรวมองค์ความรู้แห่งโลกยุคดิจิทัล...