Same Same but Different ความเหมือนที่แตกต่างของเบเกอรี่และกาแฟ

  Info: ร้าน Same Same but Different ที่ตั้งร้าน: โครงการกาดหลังมอ ในซอยแจ่มฟ้า...