OEG High School Exchange 2018/2019 รุ่นที่ 25

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 3 – 5 ขณะนี้ทาง OEG ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โออีจี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเบลเยียม ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมนี และประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงโอกาสการเป็นทูตเยาวชนของประเทศไทย

OEG คือ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 26 ปี ในการให้บริการข้อมูล ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน และแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับสถาบันในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศในสหภาพยุโรป และเอเชีย แก่นักเรียน นักศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533

OEG High School Exchange (โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี) 2018/2019 รุ่นที่ 25 คือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเบลเยียม ประเทศอิตาลี และประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา พร้อมพักอาศัยกับครอบครัว Host Family ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยนักเรียนจะได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของประเทศนั้น ๆ และที่สำคัญได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย นอกจากนั้นเราได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสมัครสอบขอรับทุนการศึกษาได้อีก

ข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี

 • สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 และมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา
 • นักเรียนพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
 • นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์
 • นักเรียนมีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก

 

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

 • สหรัฐอเมริกา
 • ฝรั่งเศส
 • เบลเยี่ยม
 • อิตาลี
 • เยอรมนี
 • จีน

 

คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ OEG High School Exchange

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 2. นักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2543  – 31 กรกฎาคม 2546
 3. เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยเกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาหลักไม่ต่ำกว่า 2.0
 4. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 5. มีความประพฤติดี รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี เป็นรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

 

ระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560

ชโนดม เพียรกุศล (ซัน)
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559)
การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
OEG High School Exchange รุ่น 16 : สหรัฐอเมริกา
 
“ผมพูดเสมอว่าการได้ไปอเมริกาเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมและคุ้มค่า คุ้มเวลามากที่สุด ผมจะบอกแก่น้อง ๆ มัธยมปลายทุกคนที่มีโอกาสได้รู้จัก ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาเสมอว่า
ให้พยายามไปหากมีโอกาส และทำได้ เพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตน้องตลอดไปครับ” 

พงษ์พัฒน์ ชัยทัศน์ (ฉี)

ลูกเรือสายการบินไทย
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : Ritsumeikan Asia Pacific University

การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OEG High School Exchange รุ่น 11 : สหรัฐอเมริกา

 
“ขอบคุณ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โอเวอร์ซีส์ เอ็ด ที่ทำให้ผมได้มีโอกาส ไปใช้ชีวิตในอเมริกา เป็นเวลาถึง 1 ปี ได้มีโอกาสเรียนรู้ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ พัฒนาภาษาอังกฤษ ได้มิตรภาพที่ดี ทั้งจากเพื่อนที่โรงเรียน และครอบครัวโฮสแฟมิลี่ การเข้าร่วมโครงการนี้ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตผม หลังจากกลับมาทำให้ผมกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ จนสามารถสอบชิงทุนเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยริทชุเมคัง ประเทศญี่ปุ่นได้
ผมรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอเวอร์ซีส์ ขอบคุณมากครับ”

 

 

มัทธิว ท้าวคำลือ (มัท)
ที่ปรึกษาแผนก Transfer pricing บริษัท KPMG Thailand
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
OEG High School Exchange รุ่น 15 : สหรัฐอเมริกา
“การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นการได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเอง การเปิดโลก มันเป็นประโยชน์มากในการที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และตัดสินใจได้เอง อยากแนะนำน้อง ๆ ให้ออกจาก Comfort zone หมายถึงว่าให้ไปเปิด
โลกทัศน์ ไปเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ในโลกที่เป็นประสบการณ์ Once in a lifetime”

วาดตะวัน บริสุทธิ์ (โอ๊ต)

 

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OEG High School Exchange รุ่น 16 : เยอรมนี
“ผมรู้จัก OEG ครั้งแรกตอนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมนี ซึ่งเป็นความท้าทายมากที่ต้องไปใช้ชีวิตร่วม 1 ปีในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับไทยสิ้นเชิง ผมรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ไป
เพราะได้เรียนรู้การมีระเบียบวินัยในตัวเอง ตรงต่อเวลา การเคารพกฏ และความรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ผมได้เปิดโลกกว้าง เปิดทัศนะคติ ได้แรงบันดาลใจ ได้ทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ ได้ค้นพบตัวเองว่าชอบอะไร อยากมีอนาคตแบบไหน”

ศุจีภรณ์ จุลละบุษปะ (จี)

ลูกเรือสายการบินกาตาร์
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OEG High School Exchange รุ่น 16 : สหรัฐอเมริกา

 
“I got a chance to find myself and to improve my skills. My perspective of life has also changed, thanks to OEG. The experiences with OEG is precious, memorable and worthwhile.”

สวิชญา อินทรสิริ (น้ำตาล)

Engine Calibration Engineer : Toyota motor Asia Pacific
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
OEG High School Exchange รุ่น 17 : สหรัฐอเมริกา
“รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทำให้ได้รู้จักผู้คนมากมาย รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น รวมไปถึงเวลาเราเรียนจบแล้ว ในการสัมภาษณ์งาน present งานต่างก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เราก็จะได้เปรียบว่าคนอื่น และมีความสามารถมากกว่า เป็นโอกาสที่ดีจริง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน”

ช่องทางการสมัคร

สมัครออนไลน์ผ่านทาง www.oeg.co.th

OEG (สำนักงานใหญ่)

โทร. 02 263 3666

E-mail: highschool@oeg.co.th

OEG (สำนักงานเชียงใหม่)

โทร. 053 811 355

E-mail: chiangmai@oeg.co.th

Related Posts