อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดนิทรรศการ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และรับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมล็ดข้าวพันธุ์ดีและเป็นมงคลสำหรับเกษตรกร

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จึงเชิญชวน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว ร่วมชมนิทรรศการ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และรับแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ ตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนแก่เกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้ง แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเมล็ดข้าวดังกล่าวถือเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีและเป็นมงคลสำหรับเกษตรกร

หากหน่วยงานหรือองค์กรใดมีความประสงค์ที่จะนำเกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าชมนิทรรศการดังกล่าวเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและสวน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4110-5 ต่อ 1022 และ 1023 หรือเว็บไซต์ www.royalparkrajapruek.org

ฝากความคิดเห็น ...