GRAB TAXI เดินทางง่ายดายแค่ปลายนิ้ว กดมิเตอร์ทุกครั้งเริ่มต้น 40 บาท

         การคมนาคมบ่งบอกถึงสภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมืองได้...