Café De Museum เปิดตัวเมล็ดกาแฟ พร้อมเปิดสาขา 3 ที่ Power Buy Mall แจ่งหัวริน

คุณณพรรต พิมพ์พิพัฒน (Andy) เจ้าของ Cafe’De...