ณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่าด้วยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์

รองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร  คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...