โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ผ่านมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล JCI: The Joint Commission International

       โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล หรือ JCI (The...