Nimmanhaemin Art & Design Promenade 2014 “NAP 15 FlY HIGH”

 Nimmanhaemin Art & Design Promenade 2014 “NAP 15 FlY HIGH” วันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2557  นิมมานเหมินทร์ ซอย 1 ดูรูปงานปีที่ผ่านมา ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 ย่านเล็กๆ ที่มีชีวิตชีวาของงานออกแบบและศิลปะร่วมสมัย...