TCDC Chiang Mai: นิทรรศการ “อะไรอยู่ในเส้น What’s in my Noodle?”

อะไรอยู่ในเส้น? แล้วอะไรล่ะอยู่ในเส้น? นิทรรศการ “อะไรอยู่ในเส้น”...