งานนิทรรศการศิลปกรรม สล่าล้านนาร่วมสมัย “สืบฮีต สานฮอย สล่าล้านนา”

ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดนิทรรศการศิลปกรรม สล่าล้านนาร่วมสมัย ในงาน “สืบฮีต สานฮอย สล่าล้านนา”  บริเวณ ชั้น 2  โซนนอร์ทเทิร์น วิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่...