อบรมทำหนังสั้นฟรี เพื่อร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ “ของดี…ที่บ้านเรา”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ...