งานเลี้ยงรับรองภาครัฐ ภาคธุรกิจ และศิษย์เก่าออสเตรเลีย โดยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

        สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดย ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด...