Twenty Karaoke มอบสิ่งของบริจาคแก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์

เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิด “โกหร่อง” คุณนิวัตร ฉัตรวรารัตน์ ทั้งผู้จัดการ...