เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาฯ ร่วมจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้ารอบคูเมืองเชียงใหม่

เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่...