ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต”

info. ถนนเชียงใหม่-เชียงราย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ ห้วยฮ่องไคร้สมัยก่อน คือผืนป่าที่แห้งแล้ง...