One Day Trip ปางช้างแม่สาและ Dragon Flight เชียงใหม่

ชีวิตประจำวันมันน่าเบื่อไปแล้ว เลยอยากไปลองความท้าทายใหม่ๆ อยากเป็นนกน้อยมองวิวจากที่สูงบ้าง...