Tag: ลูกช้างขึ้นดอย

กิจกรรม “ฮับน้องขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ปู่จาพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ” มช.

      หลังจากที่เรามา update กิจกรรมพิธีไหว้ครูของคณะวิจิตรศิลป์ ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนประเพณี...

Loading

Pin It on Pinterest