เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตรวจความพร้อมรถบริการนักท่องเที่ยว พร้อมเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัย

        วันที่ 8 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00 น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดร.ศราวุฒิ...