การแข่งขันประกวดถ่ายภาพระดับนานาชาติในหัวข้อ “อากาศในสภาวะวิกฤต”

  มูลนิธิสมาคมฝรั่งเศสจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่ายนานาชาติติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5...