คลื่นเสียงจากเชียงใหม่ – สายกลาง จินดาสุ [นีโอ ล้านนาอะคูสติก]

หนุ่มเมืองแพร่ นักโบราณคดีปฏิบัติการ จากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร...