Tag: นิทรรศการหอศิลป์ มช.

กิจกรรมนิทรรศการ CMU ART CENTER ประจำเดือนธันวาคม 2557

กิจกรรม / นิทรรศการ ประจำเดือนธันวาคม 2557 การแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. ในหัวข้อ...

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Closeness > magnet < Distance

    นิทรรศการนี้ จัดแสดงผลงานจิตรกรรม สื่อผสม installation photo จำนวน 24 ชิ้น โดย คมสัน หนูเขียว,...

Loading

Pin It on Pinterest