“ก้าวที่ห้าสู่สายทางสล่าลานนา” (Fifth Step to Lanna Artist Way)

“ก้าวที่ห้าสู่สายทางสล่าลานนา” (Fifth Step to Lanna Artist Way) โดย พรชัย ใจมา การแสดงเดี่ยว...