สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน...