เชิญเที่ยวชมดอกงวมบาน ที่บ้านผาตึม

เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมดงดอกงวมบานที่บ้านผาตึม...