เย็นนี้ไปไหน Meridian ไหมคอแห้ง

          ตกเย็นก็มาล้อมวงคุย สุข เศร้า เหงา เราก็มาคุยกัน  Meridian Brandy...