80 พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่...