ต.เหมืองแก้ว เชิญเที่ยวงานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ 13

งานวันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่...