นิทรรศการ “จะเป็นหรือไม่เป็น” “To be or not to be” วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2555

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดนิทรรศการผลงานศิลปะภาพพิมพ์จัดวาง  ชุด...