Humans of Chiang Mai: ปอ ภราดล พรอำนวย (ชีวิตเปรียบเหมือนจังหวะของดนตรี)

Humans of Chiang Mai : ปอ นอร์ทเกท (ภราดล พรอำนวย) อายุ 33 ปี “อยากทำอะไรก็รีบทำ ชีวิตมันสั้น”...