การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “Shinkansen : ระบบการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่น”

การส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษา : การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “Shinkansen :...