ประเพนียี่เป็งเชียงใหม่ 16-18 พฤศจิกายน 2556

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 16-18 พฤศจิกายน 255 ณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สัมผัสกับ ประติมากรรมโคมไฟ...