ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรับรางวัลบุคคลคุณภาพ 2013

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 พล.อ.พิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรี  ให้เกียรติมอบรางวัลบุคคลตัวอย่าง...