วช.พร้อมภาคี จัดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ภาคเหนือตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และมหาวิทยาลัยฟาร์...