หลักกิโลเมตร และการดูทิศเวลาขับรถนั้น สำคัญไฉน?

หายหน้ากันไปนาน ก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีกันอีกครั้งอันเป็นมารยาทดีงาม...