Grand Opening Starbucks Coffee

          ฉลองการเปิดอย่างเป็นทางการกับการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตกรรมล้านนา...